Başlangıç / Tarih (sayfa 2)

Tarih

Değişik Kaynaklara Göre Merzifonlu Kara Mustafa Paşa

Nail AYTAR. Kırım Hanlığı ve Osmanlı İmparatorluğu arasındaki ilişkilerde en çok bahsi geçen konulardan bir tanesi hiç kuşkusuz II. Viyana kuşatması ve sonuçlarına ilişkin yazılanlardır. Aslında her ne kadar tarih yazanların bazıları kendi bakış açılarına, dünya görüşlerine uyan şeyleri yazma eğiliminde olsalar da kaynağa dayalı objektif değerlendirmeler her zaman yapılmıştır. …

Devamı »

İkinci Viyana Kuşatması 1683

Prof Dr. Mehmet Maksud Macarların çoğu Katolik olup, sâdece orta Macaristan’dakiler Ortodoks idiler. Bu bölgeye hâkim olan Avusturyalılar, bu sayıları az olan Macarları Katolik yapmak, kendi dinlerine497 çevirmek istediler. Bunlar kabul etmeyince, beyleri ve bâzı ileri gelenleri, 1670 yılında Avusturya yetkilileri tarafından öldürüldüler. Orta Macar Beyinin oğlu Tököli İmre 1673 yılında …

Devamı »

2.Viyana Kuşatması Hakkındaki Yanılgılar

Vatan KIRIM. 2.Viyana Kuşatması Türk tarihinde önemli bir yer tutmaktadır.Biz konunun Kırım Tatarları’nı ilgilendiren tarafına değinmek istiyoruz. Çünkü Kırım Hanına bağlı güçlerin yeterli gayreti göstermemeleri bozgun nedeni olarak belirtilerek Kırım kuvvetleri haksız bir şekilde karalanmak istenmişlerdir. Bu savaşta Kırım atlıları Avusturya’nın içlerine kadar baskınlar düzenlemişler ele geçirdikleri düşman askerleri sayesinde …

Devamı »

Yalta Konferansı

Vatan KIRIM 4 – 11 Şubat 1945’te Roosevelt, Churchill ve Stalin’i Yalta‘daki Livadiya Sarayı’nda bir araya getiren konferanstır.Birleşmiş Milletler örgütünün kurulacağı, San Francisco’da bir konferansın toplanacağına ilişkin bildiriyle, burada belirlenmiştir. Churchill, Almanya’nın askeri işgaline Fransa’nın da katılmasını güçlükle kabul ettirmiştir. Almanya’nın bölünmesi ve tazminat sorunları konusunda anlaşamayan taraflar sözkonusu sorunları çözmeyi ileri …

Devamı »

XX. Yüzyılda Tatarlarda Milli Kimlik Sorunu

Prof Dr. Nadir DEVLET » “Tatar” adı » “Tatar” adı üzerindeki tartışmalar » “Türk – Tatar” adı » Sovyet töneminde “Tatar” adı » “Kırım Tatar” tabiri » Tataristan’daki “Tatar” adı » Yurtdışındaki “Tatar” adı » “Tatar” adı üzerindeki tartışmalar » Sonuç “Tatar” adı: VIII. y.y.’a ait Orhun-Yenisey yazıtlarında “Türk” (kuvvet;güç) adının dışında “Tokuz Tatar” ve “Otuz Tatar” tamlamalarında “Tatar” adına …

Devamı »

Rusya’nın Kırım’ı İşgal Teşebbüsleri Karşısında Kırım Hanlığı Kuvvetlerinin Perekop Zaferi (1689)

Muhammet ŞEN Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi / Journal of Turkish World Studies, XII/1 (Yaz 2012), s.503-516. Muhammet ŞEN *  Araş. Gör., Ege Üniversitesi, Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü, Türk Tarihi Anabilim Dalı, Bornova – İZMİR. Viyana Seferinden Rusya’nın Kırım’ı İlk İşgal Teşebbüsüne Kadar Avrupa Devletleri’nin  Politikaları Hakkında Genel Bir Değerlendirme (1683-1687) …

Devamı »

Rus – Japon Savaşı ve Kırım Türkleri

100. Yıldönümü Münasebetiyle : RUS – JAPON SAVAŞI ve KIRIM TÜRKLERİ Ertuğrul KARAŞ Rus – Japon savaşı (1904-1905) bir Avrupa gücünün modern zamanlarda bir Asya gücü tarafında ilk olarak yenilgiye uğratıldığı, Uzak doğudaki Rusya’nın yayılma politikasına engel olunmaya mecbur bırakıldığı askeri bir çarpışmadır. Bu savaş, bir Asya milleti tarafından yenilgiye …

Devamı »

Kasım Hanlığı (1445-1681)

Ahmet TEMİR. Kazan Hanlığı’nın kurucusu Uluğ Muhammed Han’ın oğlu Kasım tarafından 1445 yılında kurularak 1681’e kadar sürmüş olan “Kasım Hanlığı”, doğu Avrupa’daki Türk devletleri ile Slavlar arasındaki mücadelenin değişik ve karışık bir safhasını teşkil eder. Uluğ Muhammed Han 1445 tarihli son Rus seferinde Vladimir’e kadar ilerlemiş ve 7 Haziran günü …

Devamı »

1917 Rus İhtilalinin Kırım İstiklâl Davasına Etkisi

Yrd. Doç. Dr. Sebahattin ŞİMŞİR. Birinci Dünya Savaşında Çarlık Rusya’sının müttefiklerinden beklediği yardımın Rusya’ya ulaştırılamaması sonucun da, zaten ekonomik sıkıntıları hat safhada olan bu bölgede yeni bir takım arayışlara girilmiştir. Bu arayışlar sonucunda da Şubat 1917 tarihinde Çar’a karşı bir ihtilal gerçekleştirilerek, Monarşi rejimine son verilmiştir. Çar’ın devrilmesinden sonra oluşan …

Devamı »

Astırhan Hanlığı (1437-1552)

Reşid Rahmeti ARAT Astırhan mıntıkası, Orta Asya ile Güneydoğu Avrupa bozkırları arasında tabiî bir geçit teşkil ettiği için, asırlarca Türk kavimlerinin doğudan batıya doğru giden akınlarına ve bunlar tarafından kurulan birçok devlet teşkilatlarına sahne olmuştur. Biz burada V. asırda Bulgarlar’ı, VII-X. asırda Hazarlar’ı, X. asırda Peçenekler’i, XI. asırda Kumanlar’ı buluyor …

Devamı »