Başlangıç / KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUMNASI HAKKINDA

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUMNASI HAKKINDA

Veri Sorumlusu : EMEL TÜRK KÜLTÜRÜNÜ ARAŞTIRMA VE TANITMA VAKFI (EMEL KIRIM VAKFI)

Biz, EMEL KIRIM VAKFI olarak; muhataplarımız, bağışçılarımız, üyelerimiz, gönüllülerimiz ve çalışanlarımız dahil Vakfımız ile ilişkili şahısların uhdemizde bulunan kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve insan haklarına ilişkin ülkemizin tarafı olduğu uluslararası sözleşmeler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) başta olmak üzere ilgili mevzuat çerçevesinde; güvence altına alınması ve işlenmesi konusuna hassasiyetle yaklaşmaktayız.

Bu çerçevede, KVKK kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla sizleri aydınlatmak istiyoruz.

Vakfımız ile muhatap, bağışçı, abone, üye, gönüllü, tedarikçi veya çalışan sıfatı ile paylaştığınız kişisel verileriniz KVKK’ya uygun şekilde, faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı ve ölçülü olarak işlenebilecek, yurt içi ve yurt dışındaki üçüncü kişilere aktarılabilecek, saklanabilecek, kullanılabilecektir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

Kişisel verileriniz;

 1. i)  Hukuka ve dürüstlük kuralının öngördüğü biçimde,
 2. ii)  İşlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak,

iii)  Doğru ve güncel olarak,

 1. iv)  Belirli açık ve meşru amaçlar ile işlenecektir.

Veri sorumlusu olarak Vakfımız tarafından, misyon edindiği :

Kırım Tatar Millî Hareketi’nin Emel’ine ve İsmail Gaspıralı’nın “Dilde, Fikirde, İşde Birlik” şiarına uygun olarak Dünya Türklerinin – bilhassa Kırım Tatarlarının –  kültürü, medeniyeti, tarihi, dili, edebiyatı, sanat ve folkloru konularında ilmî ve popüler araştırmalar yapmak, yaptırmak, bunları teşvik etmek, yaymak ve tanıtmak

Maksadına uygun olarak, bunlarla sınırlı olmamak üzere:

 • Kitap, dergi, internet ve diğer her vasıta ile yayında bulunmak,
 • Kitaplıklar, müze ve benzeri tesisler kurmak ve bunları işletmek,
 • Vakfın amaçlarına uygun faaliyette bulunan dernek ve kuruluşlarla, yayınlara yardımda bulunmak, destek olmak,
 • Seminerler, konferanslarkongre ve sair toplantılar tertip etmek ve bunlara iştirak ve iltihak etmek,

Faaliyetleri ile vakfımıza dair üyelik işlemlerinin yürütülmesi, basılı ve elektronik ortamdaki yayınlarına abone yapmak ve mevzuat tarafından öngörülen sair yükümlülüklerin yerine getirilmesi gibi amaçlar çerçevesinde kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlar dahilinde, KVKK ve yürürlükte olan mevzuata uygun olarak, sayılanlar ile sınırlı olmamak üzere; vakıf faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için işbirliği yaptığımız ortaklarımız, iş bağlantılarımız, ifa yardımcılarımız ve alt yüklenicilerimiz ile vakıf faaliyetleri doğrultusunda ya da düzenleyici denetleyici kurumlar ve resmi mercilerle ilgili mevzuatın öngördüğü durumlarda yurt içine veya yurt dışına aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaç ve kapsamda sözlü, yazılı veya elektronik olarak toplanabilir.

Kişisel verileriniz, Vakfımız veya Vakfımız adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, abone başvuru formları, bilgi formları, muhtelif sözleşmeler, elektronik posta, iş başvuru formları gibi araçlar üzerinden, Vakfımız ile yapılan yazılı veya sözlü iletişimler vb. kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır.

Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız

KVKK ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde kalmak kaydıyla,

 1. i)  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. ii)  Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

iii)  Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 1. iv)  Yurtiçinde veya yurtdışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 2. v)  Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 3. vi)  KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

vii)  Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

viii)  İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 1. ix)  Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahipsiniz. Bu haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından ayrı bir yöntem belirlenmesi halinde bu yönteme uygun olarak bize iletebilirsiniz.

Yazılı talebinizi Emel Kırım Vakfı Akkoyunlu Sokak, No: 52, Çapa- Fatih/İstanbul adresine ıslak imzalı olarak gönderebilirsiniz.

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizin belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.